100 tisočakov za digitalno preobrazbo podjetja

100 tisočakov za digitalno preobrazbo podjetja

Slovenski podjetniški sklad je znova objavil razpis za dodeljevanje spodbud za digitalno transformacijo MSP (oznaka P4D-C19), potem ko ga je aprila zaprl zaradi preusmerjanja denarja v odpravljanje posledic koronakrize. Na voljo je 15 milijonov evrov, posamezni prijavitelj pa lahko, če izpolnjuje vse pogoje, prejme od 30 do 100 tisoč evrov subvencije, s čimer lahko krije največ 60% upravičenih stroškov projekta. 

Razpis prilagodili koroni

Namen razpisa je poleg spodbujanja rasti in razvoja podjetij tudi odpravljanje posledic pandemije COVID-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih zmogljivosti, vpeljave digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, zvišanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Kdo se lahko prijavi?

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni 6 podjetniki posamezniki ali zadruge. Po novem je denar namenjen podjetjem iz vse Slovenije, ne glede na kohezijsko regijo v kateri se izvaja projekt.

Kaj je predmet financiranja?

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Tehnična opremljenost pomeni zagotovitev programske in/ali strojne opreme, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo. Področje digitalne transformacije zajema izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelavo in vizualizacijo podatkov v podjetju, razvoj procesov in digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture, vpeljavo kibernetske varnosti in izvedbo projektov industrije 4.0..

Koliko je priznanih stroškov?

Prek razpisa lahko podjetje prejme od najmanj 30 do največ 100 tisoč evrov subvencije, ki lahko pomeni največ 60% upravičenih stroškov odobrenega projekta. To pomeni, da bodo morali upravičeni stroški znašati najmanj 50 tisoč evrov. Za razpis velja pravilo de minimis, kar pomeni, da pomoč ne sme presegati 200 tisoč evrov v zadnjih treh poslovnih letih.

Kateri so upravičeni stroški?

Sofinancirajo se stroški nakupa nove strojne opreme in nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta. Povrnjenih lahko dobite del stroškov storitev zunanjih izvajalcev, in sicer stroške usposabljanja in svetovanj ter stroške programiranja, najema računalniške opreme. Povrnejo vam tudi del stroškov, povezanih s stroški plač in povračil stroškov v povezavi z delom za največ dva zaposlena. Uveljavljate lahko tudi posredne stroške, ki lahko pomenijo največ 15 odstotkov stroškov plač.

Posebni pogoji razpisa

Pomembno je, da se operacija ne sme začeti pred 12. 3. 2020. Vsi dogodki, povezani z izvedbo operacije, kot so npr. zavezujoče naročilo, podpis/sklenitev pogodbe, predplačila, are, izdaja avansnih računov, izdaja računov, se lahko izvršijo šele od 12. 3. 2020.

Vlagatelj mora imeti ob oddaji vloge pripravljen Akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, ki mora zajemati vsaj eno od naslednjih ključnih področij:

  • Izkušnja kupca,
  • Podatkovna strategija,
  • Procesi in digitalne rešitve za podporo poslovanja,
  • Digitalni poslovni modeli, produkti in storitve,
  • Razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest ,
  • Kibernetska varnost,
  • Industrija 4.0

Pri pripravi akcijskega načrta si trenutno ne morete pomagati več z vavčerji, saj je sklad začasno zaprl vse vavčerje.

Pri procesu digitalne transformacije mora podjetje sodelovati s strokovnjakom s tega področja, in to ne s poljubno izbranim, temveč enim od tistih, ki so objavljeni na spletni strani Digitalno inovacijskega stičišča. Zgolj za strokovnjake s tega seznama boste lahko uveljavljali stroške.

»Korona točke«

Več točk pri ocenjevanju vloge bodo prejela podjetja, ki so imela zaradi koronakrize za vsaj 20% upad prihodkov zaradi vpliva epidemije v aprilu in maju glede na ista meseca lani. Še več točk dobi mlado podjetje, ki je utrpelo škodo zaradi epidemije.

Način oddaje vloge

Na javni razpis se podjetje oziroma podjetnik prijavi s spletnim obrazcem, ki ga skupaj s prilogami odda preko portala podjetniškega sklada.

Roki za oddajo vloge

Vlogo lahko oddate v okviru treh razpisanih rokov, in sicer do 8.9. 2020, 15.11.2020 ter 15.1.2021.

Več informacij o razpisu najdete na strani: https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=111

Ta spletna stran uporablja piškotke. Piškotke uporabljamo za prilagajanje vsebine in oglasov, za zagotavljanje funkcij družbenih medijev in za analizo našega prometa.
SPREJMI PIŠKOTKE